ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ ಡಾಂಗ್ಗುವಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಗ್ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲ.